Punto de encontro

Empresa
Persoa de contacto
Texto de verificación
En cumprimento do artigo 13 do Regulamento Xeral de Protección de Datos UE 2016/679, infórmase: Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados pola Axencia da Industria Forestal e incorporados na actividade de tratamento "Consultas e atención a usuarios", que ten por finalidade rexistrar e tramitar as consultas da cidadanía. Esta finalidade é necesaria para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento (Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas). Os datos manteranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recolleron e para determinar as posibles responsabilidades que se poidan derivar de dita finalidade e do tratamento dos mesmos. Será de aplicación a normativa de arquivos e documentación. Os datos da consulta poderían comunicarse a outros órganos das administracións públicas cando deban pronunciarse sobre o contido da mesma. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición ao seu tratamento, cando procedan, ante a Axencia da Industria Forestal - Avda. Fernando de Casas Novoa, 38 - 15707 Santiago de Compostela - A Coruña, ou no enderezo de correo electrónico xera.ceei@xunta.gal. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.